Dapatkan segera info rasmi yang lengkap di sistemguruonline.my ⏬️

SMPK – Login Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan KPM 2023

SMPK – Login Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan KPM

SMPK – Login Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan KPM. SMPK, singkatan bagi Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan, merupakan satu sistem pangkalan data yang mengumpulkan informasi pelajar dari pelbagai institusi prasekolah, termasuk institusi prasekolah swasta. Sistem ini memudahkan tugas pemantauan dan penilaian pendidikan di peringkat prasekolah dengan lebih menyeluruh. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang objektif dan kelebihan SMPK, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan dan pelaksanaannya.

Bagi anda yang ingin mendapatkan informasi terkini dan saluran terpantas mengenai pengumuman pendidikan yang Kami sediakan secara percuma anda boleh ikuti telegram rasmi sistem guru online tu mendapatkan info pendidikan terkini serta beberapa pengumuman penting:

Telegram SGO

SMPK – Login Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan KPM

LOGO KPM 2013 1Objektif Utama SMPK

1. Membangunkan sistem maklumat yang bersepadu di peringkat kebangsaan bagi pelajar prasekolah.
2. Memastikan capaian data di semua peringkat secara berpusat agar mudah diakses.
3. Memantapkan pengurusan dan penyelarasan maklumat pada semua peringkat pelaksana.

Kelebihan Penggunaan SMPK

SMPK menawarkan beberapa kelebihan penting dalam pengurusan maklumat prasekolah:

1. Sistem maklumat yang bersepadu dan tepat: SMPK memastikan bahawa semua maklumat pelajar prasekolah disimpan dengan teratur dan mudah diakses. Dengan sistem ini, keseluruhan data pelajar boleh dikumpulkan dan disimpan secara teratur, memudahkan pemantauan dan penilaian pendidikan secara menyeluruh.

2. Penggantian sistem manual: SMPK menggantikan sistem merekod maklumat dan data para pelajar secara manual. Dengan penggunaan sistem berkomputer, kesilapan manusia dan kelewatan dalam proses pemantauan dapat dikurangkan, menjimatkan masa dan tenaga.

3. Mengelakkan ketidakseragaman format: Penggunaan SMPK mengelakkan ketidakseragaman format kutipan maklumat yang dapat menyebabkan kekeliruan dan menyulitkan proses pemantauan di masa depan. Dengan format yang seragam, data dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan lebih efisien.

Pengguna dan Pelaksana

SMPK dibangunkan dengan fokus kepada pengguna dan pelaksana berikut:

1. Pengguna: Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan institusi prasekolah seperti sekolah-sekolah KPM, Tadika KEMAS, Tadika Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN), serta tadika swasta. Sistem ini memberikan manfaat kepada pihak berkepentingan dalam mengurus dan memantau pendidikan prasekolah secara holistik.

2. Pelaksana: Prasekolah sekolah-sekolah KPM, Tadika KEMAS, Tadika Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN), serta tadika swasta. SMPK mempermudah tugas pelaksana dengan menyediakan akses kepada data pelajar dan memudahkan pengurusan maklumat prasekolah.

Dalam kesimpulannya, SMPK merupakan sebuah sistem maklumat yang memainkan peranan penting dalam pengurusan prasekolah di Malaysia. Dengan menggunakan sistem ini, pemantauan dan penilaian pendidikan prasekolah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan teratur. SMPK membawa manfaat yang besar kepada pengguna dan pelaksana, memastikan pengurusan maklumat prasekolah dilakukan dengan lebih teratur dan menyeluruh.

Login SMPK

Untuk pihak-pihak pengguna dan pelaksana yang telah disebutkan sebelum ini, berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses sistem ini:

1. Layari laman SMPK di alamat https://smpk.moe.gov.my/.
2. Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan yang diberikan.
3. Klik pada ikon anak panah untuk log masuk ke sistem.
4. Setelah berjaya log masuk, anda akan dapat mengemaskini maklumat terkini bagi para pelajar anda.

Selain itu, terdapat juga manual penggunaan SMPK yang boleh dijadikan sebagai panduan. Sila rujuk manual ini dalam lampiran di bawah untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan sistem SMPK.

Dengan langkah-langkah ini, pengguna dan pelaksana akan dapat mengakses dan menggunakan SMPK dengan mudah dan efisien. Pastikan untuk mengikuti arahan yang diberikan dalam manual penggunaan untuk memastikan penggunaan sistem yang betul dan efektif.

Manual SMPK

Kegunaan para pengguna dan pelaksana adalah perlu untuk merujuk kepada manual yang Kami sediakan di bawah bagi memudahkan urusan anda:

Untuk SMPK PPD/JPN rujuk bawah:

MANUAL PENGISIAN SISTEM MAKLUMAT PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SMPK) PPD / JPN  

Untuk SMPK Sekolah rujuk bawah:

MANUAL PENGISIAN SISTEM MAKLUMAT PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SMPK) SEKOLAH

Mohon Baca Juga:

Kepentingan SMPK bagi Guru dan Ibu Bapa dalam Pengurusan Pendidikan Prasekolah

SMPK, Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan, merupakan sebuah sistem yang memiliki kepentingan yang besar bagi guru dan ibu bapa dalam pengurusan pendidikan prasekolah. Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa aspek penting mengenai kegunaan SMPK dan manfaatnya bagi kedua pihak ini.

1. Guru

  • Kemudahan Pengurusan Maklumat : SMPK memberikan kemudahan kepada guru untuk mengurus maklumat pelajar prasekolah dengan lebih teratur dan efisien. Mereka dapat mengakses data pelajar, melihat maklumat peribadi, kemajuan pembelajaran, pencapaian, dan sejarah pelajar dengan mudah melalui sistem ini. Hal ini membantu guru dalam menyediakan penilaian yang lebih tepat dan merancang pengajaran yang disesuaikan dengan keperluan setiap pelajar.
  • Pemantauan dan Penilaian yang Lebih Efektif: Dengan SMPK, guru dapat memantau kemajuan pembelajaran pelajar secara terperinci dan berkala. Mereka dapat melihat perkembangan pelajar dalam aspek kognitif, sosial, emosi, dan motorik. Data ini memungkinkan guru untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar, serta mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memperbaiki prestasi dan pembangunan mereka.
  • Komunikasi yang Lebih Efisien: SMPK juga memfasilitasi komunikasi antara guru dan ibu bapa. Guru dapat memberikan maklumat terkini mengenai prestasi dan kemajuan pelajar secara langsung melalui sistem ini. Ibu bapa dapat mengakses laporan kemajuan, penilaian, dan aktiviti pembelajaran pelajar mereka, serta berkomunikasi dengan guru mengenai keperluan dan perkembangan anak-anak mereka.

2. Ibu Bapa

  • Akses Maklumat Pelajar: SMPK memberikan akses kepada ibu bapa untuk melihat maklumat terkini mengenai anak-anak mereka. Mereka dapat melihat laporan kemajuan, penilaian, aktiviti pembelajaran, dan kehadiran anak-anak mereka. Ini memungkinkan ibu bapa untuk memahami perkembangan anak-anak mereka dengan lebih baik dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka.
  • Keterlibatan dalam Pembelajaran: Dengan SMPK, ibu bapa dapat terlibat dalam pembelajaran anak-anak mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat memantau pencapaian anak-anak, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan sokongan yang sesuai di rumah. Ini membina kerjasama antara ibu bapa dan guru untuk meningkatkan prestasi akademik dan perkembangan keseluruhan anak-anak.
  • Komunikasi dengan Guru: SMPK memfasilitasi komunikasi antara ibu bapa dan guru secara mudah dan berkesan. Ibu bapa dapat mengajukan pertanyaan, memberikan maklum balas, atau mendiskusikan keperluan anak-anak melalui sistem ini. Komunikasi yang lancar ini memudahkan ibu bapa untuk bekerjasama dengan guru dalam memastikan kejayaan anak-anak mereka dalam pendidikan prasekolah.

Dalam kesimpulannya, SMPK memberikan manfaat yang signifikan kepada guru dan ibu bapa dalam pengurusan pendidikan prasekolah. Sistem ini membantu guru dalam pengurusan maklumat, pemantauan dan penilaian, serta komunikasi yang efisien. Di sisi ibu bapa, SMPK memudahkan akses kepada maklumat pelajar, keterlibatan dalam pembelajaran, dan komunikasi yang baik dengan guru. Dengan menggunakan SMPK, guru dan ibu bapa dapat bekerjasama untuk memastikan perkembangan dan kejayaan anak-anak dalam prasekolah.

Cikgu Ahmad
Cikgu Ahmad
"It always seems impossible until it's done."

Anda Mungkin Meminati