Soalan & Skema UPT Kimia Tingkatan 4

soalan dan skema upt kimia tingkatan 4
soalan dan skema upt kimia tingkatan 4

Soalan & Skema UPT Kimia Tingkatan 4. Soalan Ujian Pertengahan Tahun yang akan kami kongsikan di sini adalah UPT Kimia Tingkatan 4.

Subjek Kimia merupakan antara subjek mata pelajaran teras sains bagi calon calon pelajar SPM. Soalan Kimia ini menggunakan panduan subjek subjek sejarah dari peringkat ujian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Format UPT Kimia Tingkatan 4

Soalan ini merupakan sebahagian daripada Bank Soalan SPM SGO. Soalan Kimia terbahagi kepada dua kertas iaitu Kertas 1 dan Kertas 2

Kertas 1 merupakan soalan bahagian objektif dengan jumlah 50 soalan aneka pilihan. Kertas 2 pula adalah bahagian subjektif yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jumlah Markah pada kertas 2 ini adalah 60 Markah.

Soalan soalan yang kami kumpulkan ini antaranya adalah soalan dari Sekolah Berasrama Penuh dan juga dari Sekolah bahagian Jabatan Pendidikan Terengganu.

Contoh Soalan UPT Kimia Tingkatan 4

Berikut adalah contoh UPT Kimia Tingkatan 4.

1 (a) Table 1 shows the number of protons, neutrons and electrons present in atom Q and atom X. The letters used are not the actual symbols of the atoms.
Jadual 1 menunjukkan bilangan proton, neutron dan elektron yang hadir di dalam atom Q dan atom X. Huruf yang digunakan bukan simbol sebenar bagi atom-atom itu.

Atom

Atom

Number of protons

Bilangan proton

Number of neutrons

Bilangan neutron

Number of electrons

Bilangan elektron

Q111211
X171817

Jadual 1

(i) State the term for ‘the total number of protons and neutrons’ in an atom.
Nyatakan istilah bagi ‘jumlah bilangan proton dan neutron’ di dalam atom.
………………………………………………………………………………………………..

[ 1 mark]
[1 markah]

(ii) Draw the electron arrangement of ion Q.
Lukiskan susunan elektron untuk ion Q.

[1 mark]
[1 markah]

(iii)
(iv) Atom Y is an isotope of atom X. State the number of protons in atom Y.
Atom Y ialah isotop bagi atom X. Nyatakan bilangan proton bagi atom Y.
………………………………………………………………………

[1 mark]
[1 markah]

Define isotope.
Berikan definisi untuk isotop.
………………………………………………………………………

[1 mark]
[1 markah]

(b) (i) Element R is an element which is used as a standard in determining relative atomic mass. Name element R.
Unsur R ialah unsur yang digunakan sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif. Namakan unsur R.
…………………………………………………………………………………

[1 mark]
[1 markah]

(ii) Element R is burnt in excess oxygen to produce gas RO2. Calculate the mass of 672 cm3 of gas RO2 produced at standard temperature and pressure.
[1 mole of gas occupies 22.4 dm3 at standard temperature and pressure; Relative molecular mass for RO2 = 44]

Unsur R dibakar dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan gas RO2. Hitungkan jisim bagi 672 cm3 gas RO2 yang dihasilkan pada suhu dan tekanan piawai.
[1 mol gas menempati 22.4 dm3 pada suhu dan tekanan piawai; Jisim molekul relatif RO2 = 44]

[2 marks]
[2 markah]

(iii) How many molecules are there in 672 cm3 of gas RO2?
Berapakah bilangan molekul dalam 672 cm3 gas RO2?
[Avogadro’s number / Nombor Avogadro = 6.02 x 1023]

[1 mark]
[1 markah]

Dapatkan Keywords disini


Disini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : 

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011_soalan

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011_soalan

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003_soalan

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003_soalan

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010_soalan

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010_soalan

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2011

Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2011_soalan

 

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2011

Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2011_soalan

Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat dan kejayaan yang cemerlang kepada pelajar pelajar Tingkatan 4 yang membuat latihan ini.

Sekian terima kasih dan teruskan menyokong kami di SGO.

Dapatkan update terkini dunia pendidikan dan Menarik Melalui SGO!!!

Follow kami di Telegram | Facebook | Forum