Konsep & Objektif PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

1. KONSEP

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen amalan profesional (profesional practice) bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan kolaborasi Kementerian Pelajaran Malaysia bersama Open University Malaysia (OUM) dan Queensland University of Technologies, Australia (QUT). Pengalaman ini memberi pendedahan konteks sebenar alam persekolahan kepada pelajar secara developmental. Peluang ini memberi kefahaman dan membina kesedaran pelajar tentang budaya sekolah dan peranan guru dalam bilik darjah melalui pemerhatian pengajaran dan strategi pengurusan bilik darjah yang digunakan oleh guru; pemerhatian pembelajaran murid; menganalisis tingkah laku murid; serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan pentadbir, guru dan komuniti sekolah. Pelajar juga dikehendaki meneliti dokumen dan membuat temu bual dan refleksi. Dengan meneroka pengalaman dan situasi yang baru ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran inqkuiri penemuan. Melalui pembelajaran secara kontekstual dan amalan refleksi serta proses konstruktivisme, pelajar dapat mengaitkan teori dan amali dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, pelajar juga dapat membina pengetahuan dan kefahaman baru, dan ini seterusnya menjadikan pembelajaran lebih bermakna.

2. OBJEKTIF

Melalui program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) pelajar dapat;
(i) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitis;
(ii) memahami budaya sekolah;
(iii) mendapat pendedahan awal pembelajaran murid;
(iv) memahami pengurusan strategi pengajaran dan pembelajaran;
(v) menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekolah dan di bilik darjah;
(vi) membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru, kakitangan sekolah dan ibu bapa;
(vii) membina kemahiran mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah, iklim pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah;
(viii) membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru;
(ix) membina sikap positif terhadap profesion perguruan;
(x) mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan selanjutnya.

3. STRATEGI PELAKSANAAN
(i) Tempoh
Pelajar PISMP-OUM : 1 minggu (14.8.2006 – 18.8.2006)
Pelajar PISMP-QUT : 2 minggu (7.8.2006 – 18.8.2006)

(ii) Penempatan
Pelajar yang akan menjalani PBS ditempatkan di sekolah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum dengan kerjasama penyelaras PISMP-OUM / PISMP-QUT Institut Pendidikan Guru (IPG) masing-masing.

(iii) Prosedur Pelaksanaan
a) BPG akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).
b) IPG akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar.
c) IPG akan menguruskan taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pelajar.
d) IPG menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar.
e) IPG memberikan tugasan kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh pelaksanaan PBS dan dibincangkan dengan pensyarah masing-masing semasa sesi interaksi.

(iv) Bidang Tugasan PBS
Pelajar dikehendaki membuat tugasan berdasarkan semua aspek yang ditetapkan oleh universiti yang berkaitan.

4. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

(i) Pelajar
a) Menghadiri taklimat PBS.
b) Memahami objektif PBS.
c) Melaksanakan tugasan PBS.
d) Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS.
e) Mematuhi dan mengamalkan etika perguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah.
f) Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah, persekitaran dan kelengkapan sekolah.
g) Memerhati dan berbincang dengan guru tentang tugas yang dilaksanakan di sekolah.
h) Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi.
i) Mendokumentasikan segala hasil tugasan untuk digunakan secara berterusan.
j) Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya tentang pengalaman yang diperolehi semasa
menjalani PBS.
k) Menyerahkan hasil tugasan PBS kepada pensyarah masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan dan bimbingan.

(ii) Pihak Sekolah
a) Menubuhkan Jawatankuasa PBS peringkat sekolah.
b) Mengenal pasti dan melantik guru terlatih yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu pelajar yang menjalani PBS.
c) Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah.
d) Bekerjasama dengan pihak IPG dalam menjayakan program PBS.
e) Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian persekitaran sekolah/pengajaran/aktiviti bimbingan guru yang berpengalaman.
f) Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan PBS.
g) Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam masyarakat sekolah.
h) Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS.
i) Membantu dan memberi maklum balas yang berterusan kepada pelajar.
j) Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna.
k) Tidak melibatkan pelajar yang menjalani PBS dalam pengajaran.

(iii) Pihak Institut Perguruan Raja Melewar (Unit Praktikum dan Penyelaras PISMP)
a) Meneliti Garis Panduan Pelaksanaan PBS.
b) Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS.
c) Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah yang terlibat.
d) Memastikan tugasan PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan secukupnya untuk diberikan kepada pelajar.
e) Memberi taklimat kepada pihak JPN, sekolah dan pelajar berhubung dengan pelaksanaan PBS.
f) Menjelaskan kepada pelajar tentang konsep, objektif dan tugasan PBS.
g) Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan.
h) Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan.
i) Memastikan pelajar membuat tugasan dan menyerahkan kepada pensyarah mata pelajaran yang berkaitan.
j) Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPG dengan sekolah.
k) Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar untuk diserahkan kepada pihak pengurusan maktab dengan segera.

5. KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

a) Kehadiran pelajar di sepanjang PBS adalah wajib.
b) Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan.
c) Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah /Timbalan Pengarah IPG.
d) Pelajar yang tidak cukup kehadiran PBS seperti yang telah ditetapkan, perlu melengkapkannya pada tarikh yang ditetapkan.

6. PENILAIAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pencapaian dalam PBS akan dinilai dan merupakan prasyarat untuk pelajar meneruskan pengajian ke peringkat seterusnya.